ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: PCPR.1110.2.2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Miejsce pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wymiar etatu: pełen etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Zespół do spraw rodzinnej pieczy zastępczej

Data udostępnienia: 2018-04-26

Ogłoszono dnia: 2018-04-26 przez Wiesława Szyptowska

Termin składania dokumentów: 2018-05-18 15:30:00

Nr ogłoszenia: PCPR.1110.2.2018

Zlecający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie
  w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako  rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka.
 2. Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona.
 3. Wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 4. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwom skarbowe.
 5. Umiejętności/doświadczenie:
 • dobra znajomość przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • podstawowa znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy
  o postępowaniu w sprawach nieletnich, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
  w rodzinie oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw,
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność obsługi programów Word, Excel, Power Point,
 • umiejętność logicznego myślenia,
 • umiejętność selekcji informacji,
 • umiejętność słuchania i wysławiania się,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność korzystania z przepisów prawa,
 • mile widziane doświadczenie w pracy z rodziną
b. Wymagania dodatkowe:
 • prawo jazdy kat. B,
 • bardzo dobra umiejętność planowania i organizowania pracy własnej,
 • wysoki poziom kultury osobistej
 • wysoki poziom zaangażowania, wysokie poczucie odpowiedzialności, samodzielność
  i elastyczność w wykonywaniu zadań, etyka zawodowa, komunikatywność (rzeczowa komunikacja - również w sytuacjach trudnych),
 • umiejętność prowadzenia negocjacji,
 • umiejętność organizacji i prowadzenia spotkań i prezentacji,
 • otwartość na nowe rozwiązania, innowacyjność i kreatywność,
 • łatwość nawiązywania kontaktów,
 • systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji w szczególności poprzez udział
  w szkoleniach i samokształcenie.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Realizacja zadań wynikających z ustawy  o  wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj.
1. Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka
w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej.
2. Przygotowanie we współpracy z odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy  rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny- we współpracy z podmiotem organizującym prace
z rodziną, planu pomocy dziecku.
3. Pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu.
4. Zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej
i rehabilitacyjnej.
5. Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją  prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przyspasabiających.
6. Udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rozdanych form pieczy zastępczej.
7. Przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej
8. Współpraca z asystentem rodziny, kuratorami, sądem, pedagogami szkolnymi oraz   innymi instytucjami mającymi wpływ na losy dziecka w pieczy zastępczej.
9. Przeprowadzanie okresowej oceny dzieci umieszczonej w pieczy  zastępczej.
10. Przeprowadzanie okresowej oceny rodzin zastępczych i prowadzących rodzinny dom
dziecka.
11. Kompletowanie dokumentacji związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia
w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka.
12. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przygotowanie    dokumentacji  archiwizacji.
13. Redagowanie i wdrażanie nowym programów pomocowych dla rodzin zastępczych
14. Opracowanie dokumentów analityczno- sprawozdawczych z zakresu prowadzonych spraw.
15. Obsługa programu komputerowego OU  POMOST .
16. Współudział w organizowaniu sympozjów, konferencji, spotkań integracyjnych
z zakresu pracy z rodziną.
17. Opiniowanie rodzin zastępczych niezawodowych  chcących pełnić funkcję rodziny zastępczej zawodowej
18. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.
19. Wykonywanie innych poleceń kierownika zespołu i dyrektora jednostki,
20. Zastępowanie pracownika zgodnie z obowiązującym planem zastępstw.
Zgodnie z podstawowym zakresem obowiązków.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Miejsce pracy: PCPR, ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl, pokój nr 21. Praca
w pomieszczeniach na I piętrze (budynek przychodni zdrowia), w pokoju dwuosobowym. Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (schody, brak windy, na piętrze brak WC przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych).
Zatrudnienie na pełen etat.
Umowa na czas określony (na czas zastępstwa nieobecnego pracownika).
Czas pracy / system pracy: 40 godz. tygodniowo / zadaniowy.  
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Tomyślu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi: min. 6%.

V. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys – curriculum vitae,
 • oryginał kwestionariusza osobowego,
 • posiadane kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • oświadczenie o niepozbawieniu władzy rodzicielskiej (obecnie i w przeszłości) oraz że władza rodzicielska nie jest i nie była zawieszona ani ograniczona.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-05-18 15:30:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:  „Dotyczy naboru na stanowisko: Młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
w siedzibie  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - pokój nr 13 lub przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.05.2018r. (decyduje data wpływu do PCPR).
c. Miejsce:
w siedzibie  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - pokój nr 13 lub przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl.

VII. Informacje dodatkowe:

Aplikacje, które wpłyną do jednostki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Szczegółowych informacji udziela pracownik pokój nr 20, tel. (061) 44 26 771
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz.922 ze zm.). Przetwarzanie moich danych może odbywać się na czas trwania naboru. ”

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyla informację: Wiesława Szyptowska Data wytworzenia informacji: 2018-04-26 09:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesława szyptowska Data wprowadzenia do BIP 2018-04-26 10:03:27
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Treści Data udostępnienia informacji: 2018-04-26 10:03:32
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Treści Data ostatniej zmiany: 2018-04-27 07:55:46
Artykuł był wyświetlony: 516 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu.
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu